Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Malý Seminár

Kategória: Mestská architektúra

Okres Nitra, mesto Nitra - Horné mesto

Druhá najväčšia monumentálna palácová architektúra v Hornom meste v historizujúcom slohu, postavená v rokoch 1876 – 1884. Zásluhu na jeho postavení mal biskup A. Roškoványi. Je to dvojpodlažná budova postavená v tvare “U” na staršom základe. Vstupný portál zdôraznený balkónom a dvoma nosnými stĺpmi.

Pod vstupnou bránou do objektu sa nachádzajú:
VPRAVO : Erb biskupa Palugyaya s textom : “Gloria aeterna praesuli Emerico Palugyay, Qui Haec Atria Insigni e Zelo posito Legato, iuventuti ecdclesiasticae Institui Iussit” /Večná sláva biskupovi Imrichovi Palugyayovi, ktorý tieto priestory zo svojej vynikajúcej obetavosti zanechajúc potrebný kapitál pre ciele cirkevného dorastu prikázal zriadiť/.
VĽAVO : Erb biskupa Roškoványiho s textom : “Honoris gratisci praesulis Augustini Roškoványi Devoveor Qui aedes has, virtuti scienciisque sacras singulari pietate et zelo aperuit Iuvenesque levitas favore charitate ac tutela prosecutus perbenigne iuvit” / (tabuľu) Zasvätcujem k úcte vďačnému biskupovi Augustínovi Roškoványimu, ktorý budovu túto, zasvätenú cnosti a vedám, jedinečnou zbožnosťou a horlivosťou otvoril a mladých klerikov priazňou, láskou a ochranou preláskavou pomáhal sprevádzať/.

Tieto erby s nápismi zdôrazňujú poslanie budovy, ktoré sa do dnešných čias nezmenilo.
Budova naďalej slúži ako Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre Rímsko-katolíckej Cyrilo-Metodskej Bohosloveckej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
(zdroj: www.nitra.sk)

Kontakt:
Nitriansky informačný systém
Štefánikova 1
949 01  Nitra
Tel.: 037/7410906, 16186
www.nisys.sk