Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kategória: Sakrálna architektúra

Starý Tekov

Prvá písomná zmienka o obci je v zakladacej listine benediktínskeho opáctva v Hronskom Beňadiku z roku 1075. Obec sa zároveň stáva sídlom tekovského archidiakonátu o ktorom najstarší písomný údaj pochádza z roku 1156.

Farský kostol tvorí dominantu návršia v centrálnej polohe obce. Severovýchodne od kostolného návršia sa vyníma hradný kopec(poloha Várhedy) s archeologickou lokalitou zaniknutého komitátneho hradu a na juhozápadnom konci návršia stál ďalší kostol sv. Michala Archanjela.

Kostol je situovaný v areáli niekdajšieho cintorína obkoleseného múrom, s juhozápadnou prístupovou bránou a postrannými nárožnými kaplnkami v tvare valcových vežičiek so stanovými strechami, upravenými v baroku.

Predstavuje jednoloďovú stavbu orientovanú polygonálnou svätyňou na juhovýchod, severnou sakristiou a predstavanou hranolovou vežou.

Z výsledkov architektonicko-historického výskumu vieme, že najstaršiu stojacu časť kostola predstavuje severná, románska stena lode, ktorá sa zachovala pri prestavbe kostola v neskorej gotike. Datovanie prestavby je vyznačené na víťaznom oblúku letopočtom 1536 s reliéfnou kamennou výzdobou. Loď je zaklenutá tromi poľami barokovej pruskej klenby, presvetlená dvomi trojicami okien s polkruhovým záklenkom upravených v rovnakom období. Svätyňa kostola je staršia ako loď, pochádza z prelomu 15. a 16. storočia a je zaklenutá valenou klenbou s výsečami. Z exteriéru je členená opornými piliermi a v južnej fasáde má dvojicu okien s analyticky prezentovanými zvyškami kamenných ostení s vrcholovými kružbami. V barokovom období bola pristavaná sakristia, zaklenutá plackovou klenbou a pravdepodobne predstavaná veža.

Klasicistická úprava veže prístavbou nárožných rizalitov ukončila stavebnú etapizáciu vývoja a kostol nadobudol súčasnú podobu. Počas následných úprav exteriéru v priebehu 20. storočia došlo k aplikácii nových omietok po odstránení historických vrstiev. Posledná obnova exteriéru a interiéru sa uskutočnila v súvislosti so statickým zabezpečením a odvlhčením kostola v rozsahu lokálnych úprav omietok, plošných náterov a výmenou dlažby v roku 2011.