Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Kostol nanebovzatia Panny Márie a kláštor premonštrátov

Kategória: Sakrálna architektúra

Šahy

Osada Saag je prvýkrát spomínaná v listine kráľa Belu IV. Z roku 1237.

Premonštrátsky kláštor založil Martin z rodu Hunt. Poznanovcov pred rokom 1238, na jeho vysvätení sa zúčastnil sám kráľ. Kláštor napriek mnohým pohromám existoval až do 40-tych rokov 16. storočia. Od polovice 13. storočia bol hodnoverným miestom pre potvrdzovanie a overovanie dokumentov.

V polovici 16. storočia prešiel úpravou na protitureckú pevnosť, no napriek tomu padol Turkom do rúk. Po ich vyhnaní kláštor s majetkami spravovali jezuiti. Od roku 1776 patrí Rožňavskému biskupstvu a kapitule.

Stredoveký kostol a kláštor boli v baroku komplexne prestavané, z kláštora vznikla sýpka. Na východnej fasáde sýpky(bývalého kláštora) sa nachádzajú zamurované fragmenty krížovej chodby, v stredoveku tvoriacej súčasť kláštorného ambitu. Stredoveký kláštor bol poschodový , svedčí o tom zvyšok kamenného točitého schodiska, nájdeného počas architektonicko-historického výskumu.

Románsku etapu stavebného vývoja objektu potvrdzujú zvyšky kamenársky upravených stavebných prvkov, ktoré boli nájdené počas archeologického výskumu v areáli niekdajšieho kláštora. Dispozíciu kláštora by mohli odhaliť základové murivá, zatiaľ však zistené neboli. Kostol a kláštor možno považovať, aj napriek ich barokovej prestavbe, za pekný príklad stredovekej skladby kláštorného areálu. Význam kláštora ako hodnoverného miesta sa prejavil osobným záujmom panovníkov, najmä pri realizovaní jeho výstavby, ktorú podľa dobových zvyklostí mohla vykonávať len skúsená stavebná huta. Dokladom o pôsobení takejto dielne je ranogotický vstupný portál do kostola, zatiaľ jediný pozostatok približujúci umelecké a architektonické hodnoty stavby. Kamenný vstupný portál má ústupkové ostenie charakteristické pre románsky sloh, ale hrotité ukončenie archivolty a vegetabilnú ornamentiku, naznačujúcu už vplyv gotického slohu. Nesmierne vysoká kvalita kamenárskej práce a umelecké stvárnenie ornamentiky museli zaujať už barokových staviteľov, ktorí portál zachovali počas prestavby a staticky ho zabezpečili vsadím stĺpov do ostenia portálu. Význam portálu, vzhľadom na lokalitu, spočíva v jeho jedinečnosti.