Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Kostol Narodenia Panny Márie

Kategória: Sakrálna architektúra

Veľké Chyndice

Najstaršia známa zmienka o obci a kostole je z roku 1234, od roku 1268 je v majetku rodiny Forgáčovcov. Podľa súpisu pápežských desiatkov z roku 1332-1337 tu existovala fara. Jednoloďový kostol s polkruhovou svätyňou pochádza z 1. tretiny 13. storočia.

Neskôr bola k severnej strane svätyne pristavaná sakristia, ktorej základy boli v roku 1999 zdokumentované archeologickým výskumom. V 1. polovici 18. storočia bol kostol zväčšený pristavaním novej lode na západnej strane. Románska loď sa stala svätyňou a svätyňa sakristiou, pôvodnú sakristiu zbúrali. Veža, predstavaná pred západné priečelie, vznikla až v poslednej tretine 20. storočia. V rokoch 1995- 1997 bol na kostole vykonaný architektonicko-historický výskum a následne, na základe nálezov aj reštaurovanie románskej apsidy a časti lode. Preskúmaná bola pôvodná svätyňa a časť pôvodnej lode, na ktorej bol zistený a odkrytý pôvodný románsky portál s ústupkovým ostením a polkruhovou archivoltou.

Fasáda pôvodnej svätyne je v intenciách románskeho slohu členená plastickou slepou arkádou, v spodnej časti dosadajúcou na sokel. Maľovaná ornamentálna výzdoba však pochádza z konca 16. storočia.

Elipsovité východné okno apsidy bolo vytvorené premurovaním románskeho štrbinového okna pri prestavbe v 1. polovici 18. storočia. Juhovýchodné okno pôvodnej svätyne zostalo zachované.

Na severnej strane apsidy je priznaný otvor, ktorý viedol do už neexistujúcej sakristie. V Interiéri je zachovaná pôvodná koncha svätyne. Profilácia ústupkovitého víťazného oblúka bola v baroku upravené preomietnutím. Loď, dnešná svätyňa, má architektonickú úpravu z 18. storočia. Viac o rozsahu zachovania románskej hmoty kostola by vedel vypovedať pamiatkový výskum v interiéri.