Image

Najvýznamnejšie sakrálne od veľkomoravských čias po súčasnosť

Nitra - Diakovce - Hurbanovo - Komárno - Bíňa - Sazdice - Malé Kosihy - Kostoľany pod Tribečom - Nitrianska Blatnica - Dražovce- Nitra

V roku 830 bol v Nitre za vlády kniežaťa Pribinu vysvätený prvý kresťanský kostol medzi Slovanmi. Za vlády veľkomoravského vládcu Svätopluka bolo v Nitre v roku 880 tiež založené prvé biskupstvo v celej strednej a východnej Európe a v rovnakom roku vznikol aj benediktínsky kláštor na Zobore.

Vďaka tomu sa Nitra a jej okolie stali pevnými centrami kresťanskej viery, ktoré vydržali aj počas nasledujúcich ťažkých rokov po zániku Veľkomoravskej ríše a upevňovaní Uhorského kráľovstva, kedy sa objavovali silné protikresťanské tlaky. Cieľom poznávacej cesty je oboznámiť sa s najstaršími dochovanými kresťanskými pamiatkami ako aj s najvýznamnejšími sakrálnymi stavbami od predrománskych čias až po súčasnosť.

Image

Poznávacia cesta začína a aj končí v Nitre. Prvou zastávkou bude Nitriansky hrad s biskupským sídlom.

Na hrade sa nachádza zatiaľ na Slovensku jedinečné Diecézne múzeum s najstaršími písomnými pamiatkami z veľkomoravského a rannouhorského obdobia, dokumentujúce dejiny kresťanstva na Slovensku. Na hrade sa tiež nachádza Katedrálny biskupský chrám sv. Emeráma, ktorý sa skladá z troch kostolov – románskeho, gotického a barokového.

Druhou zastávkou je Bazilika Panny Márie v Diakovciach, 

postavená v 1. tretine 13. storočia v románskom slohu a vysvätená v roku 1228. Bazilika bola postavená ako trojloďová stavba s tromi apsidami v jednom rade na východnej strane a dvojicou veží na západnej strane.
Image

Treťou zastávkou je secesný Kostol sv. Ladislava v Hurbanove. 

Postavený bol v roku 1912 až 1913 podľa projektu architekta Š. Megyaszayho a patrí medzi najvýznamnejšie secesné pamiatky na Slovensku. Inšpiráciou pre jadro kostola bola sedmohradská gotická architektúra.

Štvrtou zastávkou je Kostol sv. Ondreja v Komárne. 

Kostol bol postavený v rokoch 1748 až 1756 v neskorobarokovom slohu. Kostol prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v rokoch 1850 až 1860 v dôsledku ničivého požiaru v roku 1848. Celý interiér je zaklenutý pruskými klenbami a klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na pilastre. Autorom súčasných fresiek z roku 1860 je K. Sorensen. Čelná dvojvežová fasáda je v strednej časti ukončená neobarokovou balustrovou atikou.
Image

Piatou zastávkou je ojedinelý súbor sakrálnych románskych pamiatok v Bíni

Skladá sa z románskej rotundy a kostola. Kostol Panny Márie (bývalý premonštrátsky kostol) bol spolu s kláštorom postavený pred rokom 1217 v románskom slohu. Na západnom priečelí sú postavené dve románske veže s predstavanou predsieňou. Pôvodné kamenné články prípor, polstĺpov a pilierov sú zdobené románskymi a gotickými hlavicami. Dve z hlavíc pilierov sú zdobené reliéfmi s figurálnym motívom poľovníckej scény. Vedľa kostola sa nachádzajú základy architektúr zaniknutého kláštora.

Šiestou zastávkou je gotický Kostol sv. Mikuláša biskupa v Sazdiciach,

ktorý pochádza zo 14. storočia. Postavený bol ako menšia jednoloďová stavba s kvadratickým presbytériom. Umelecky a historicky najhodnotnejšiu súčasť kostola predstavujú gotické fresky s renesančnými prvkami z prelomu 14. a 15. storočia, ktoré dokladajú výrazný vplyv talianskeho výtvarného umenia. Autorstvo fresiek je pripisované florentskému maliarovi Niccolo di Tomasso.
Image

Siedmou zastávkou je Kostol sv. Michala Archanjela v Malých Kosihách, 

v ktorom sa dodnes zachovala románska rotunda s rozšírenou apsidou postavená v 11. až 12. storočí. Predstavuje relikt stavebnej tradície byzantského typu siahajúcej na tomto území až do 9. storočia. Románska veža zachovaná do výšky druhého nadzemného podlažia bola postavená pravdepodobne v 13. storočí.

Ôsmou zastávkou je predrománsky Kostolík sv. Juraja postavený v Kostoľanoch pod Tribečom.

Kostol bol postavený najneskôr na prelome 10. a 11. storočia v predrománskej stavebnej tradícii ako malá jednoloďová stavba. Kostol pozostával z obdĺžnikovej lode a lichobežníkového presbytéria zaklenutého valenou klenbou. Svojou dispozíciou je takmer identický s Kostolom sv. Margity v Kopčanoch (9. storočie). V 2. polovici 13. storočia bol kostol rozšírený o štvorcovú prístavbu so vstavanou poschodovou emporou. Na bočných stenách pôvodnej lode sa nachádzajú na románskych freskách z 11. storočia výjavy z Nového zákona. Tieto fresky predstavujú najstaršie známe stredoveké výtvarné dielo v sakrálnom prostredí na území Slovenska.
Image
Image

Deviatou zastávkou je Rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici 

postavená najneskôr v 1. polovici 11. storočia v románskom slohu ako centrálna stavba s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou. Svojim charakterom a rozmermi sa podobá na zaniknutú rotundu z 2. polovice 9. storočia v Ducovom (vzdialenosť 7 km). V písomných prameňoch sa prvýkrát vyskytla až v roku 1541, a z toho dôvodu bola dlho považovaná za renesančnú stavbu. Rotunda bola opravená v období baroka.

Desiatou zastávkou je pôvodný románsky Kostolík sv. Michala Archanjela,

ktorý leží západne od obce Dražovce na skalnatom výbežku zoborského pohoria. Výbežok bol na prelome doby bronzovej a doby železnej opevnený zemným valom, ktorý bol neskôr obnovený v stredoveku. Kostol bol postavený začiatkom 12. storočia v románskom štýle a počas svojej existencie bol štyrikrát opravovaný. Stavba predstavuje klasický príklad jednoloďového kostola s emporou.

Poslednou, jedenástou zastávkou je opäť Nitra,

v rámci ktorej si treba pozrieť Misijný dom Matky Božej, ktorý sa nachádza pod Kalváriou a je miestom tradičných pútí. V misijnom dome sa nachádza ojedinelé etnografické Misijné múzeum ako aj predajňa duchovnej literatúry. Poznávacia cesta končí návštevou moderného Kostola sv. Gorazda, ktorý je postavený na sídlisku Klokočina a najlepším spôsobom dokumentuje architektonický vývoj kresťanskej sakrálnej architektúry od jej vzniku až po súčasnosť.
V Nitrianskom kraji môžete nájsť ešte viac zaujímavých kostolov a kostolíkov. V našom blogu sme ich pre Vás pripravili.